LYOI2020 阶段测试

2020-11-28 9:40:00
2020-11-28 11:52:00

信息与公告

  1. 比赛时间为上午 9:40 - 12:00 ,请注意时间分配
  2. 需要使用文件输入输出,题目的英文文件名见题目标题下方的输入 & 输出文件,使用方法如下
//以第一题为例子
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
// 书写你需要的头文件

int main(){
    freopen("keyboard.in" , "r" , stdin);
    freopen("keyboard.out" , "w" , stdout);

    //在此处书写你的代码

    return 0;
}
状态 题目 统计
机械键盘 0 / 1 / 2
三角形的统计 1 / 1 / 2
单词表 0 / 0 / 1
133's Triangle 0 / 0 / 0